Списъци, n-торки, множества

„ Програмиране с Python“, ФМИ

Стефан Кънев, Николай Бачийски, Точо Точев & Димитър Димитров

09.03.2009г.

Колекции в Python

Списъци

Списъци — примери


>>> words = ["Foo", "Bar", "Baz", "Qux"]
>>> primes = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19]
>>> asl = [21, "Male", "Sofia"]
>>> dish = ["spam", "bacon", "sausage", "spam"]

>>> actor = "Eric Idle"
>>> sketch = "Spam"
>>> stuff = [actor, 42, sketch]
>>> print(stuff)
['Eric Idle', 42, 'Spam']

>>> stuff[1] = stuff
>>> print(stuff)
['Eric Idle', [...], 'spam']
>>> stuff[1][0] = 2 ** 9
>>> print(stuff)
[512, [...], 'Spam']

Списъци — основни операции

Списъци — индексиране и отрязъци

>>> cheese = ['Red Leicester', 'Cheddar', 'Emmental', 'Mozzarella', 'Tilsit', 'Limburger']
>>> cheese[0]
'Red Leicester'
>>> cheese[-1]
'Limburger'
>>> cheese[1:4]
['Cheddar', 'Emmental', 'Mozzarella']
>>> cheese[1:-1]
['Cheddar', 'Emmental', 'Mozzarella', 'Tilsit']
>>> cheese[1:]
['Cheddar', 'Emmental', 'Mozzarella', 'Tilsit', 'Limburger']
>>> cheese[:3]
['Red Leicester', 'Cheddar', 'Emmental']
>>> cheese[0:6:2]
['Red Leicester', 'Emmental', 'Tilsit']
>>> cheese[::2]
['Red Leicester', 'Emmental', 'Tilsit']
>>> cheese[::-1]
['Limburger', 'Tilsit', 'Mozzarella', 'Emmental', 'Cheddar', 'Red Leicester']

Списъци — промяна

>>> food = ['eggs', 'bacon', 'spam']
>>> print(food)
['eggs', 'bacon', 'spam']
>>> food[1] = 'sausage'
>>> print(food)
['eggs', 'sausage', 'spam']
>>> food.append('spam')
>>> print(food)
['eggs', 'sausage', 'spam', 'spam']
>>> food.append(['манджа', 'грозде'])
>>> print(food)
['eggs', 'sausage', 'spam', 'spam', ['манджа', 'грозде']]

Списъци — промяна (2)


>>> food = ['ham', 'eggs']
>>> food.extend(['bacon', 'spam'])
>>> print(food)
['ham', 'eggs', 'bacon', 'spam']
>>> del food[1]
>>> print(food)
['ham', 'bacon', 'spam']
>>> food[:2] = ['I', 'want', 'more']
>>> print(food)
['I', 'want', 'more', 'spam']
>>> del food[:3]
>>> print(food)
['spam']

Списъци — методи


>>> knights = ["Arthur", "Galahad"]
>>> knights.append('Bedevere')
>>> knights
['Arthur', 'Galahad', 'Bedevere']
>>> knights.extend(['Lancelot', 'Robin']) # Може и knigts += ['Lancelot', 'Robin']
>>> knights
['Arthur', 'Galahad', 'Bedevere', 'Lancelot', 'Robin']
>>> knights.sort()
>>> knights
['Arthur', 'Bedevere', 'Galahad', 'Lancelot', 'Robin']
>>> knights.reverse()
>>> knights
['Robin', 'Lancelot', 'Galahad', 'Bedevere', 'Arthur']
>>> someone = knights.pop()
>>> print(someone, knights)
Arthur ['Robin', 'Lancelot', 'Galahad', 'Bedevere']
>>> someone = knights.pop(2)
>>> print(someone, knights)
Galahad ['Robin', 'Lancelot', 'Bedevere']

Списъци — методи (2)


>>> food = ['spam', 'eggs', 'sausage', 'spam', 'bacon', 'spam']
>>> food.index('eggs')
1
>>> food.index('hamandeggs')
ValueError: list.index(x): x not in list
>>> food.index('spam', 1)
3
>>> food.index('spam', 1, 3)
ValueError: list.index(x): x not in list
>>> food.count('spam')
3
>>> food.count('bacon')
1

Списъци — методи (3)


>>> food = ['spam', 'eggs', 'sausage', 'spam', 'bacon', 'spam']
>>> food.insert(2, 'spam')
>>> food
['spam', 'eggs', 'spam', 'sausage', 'spam', 'bacon', 'spam']
>>> food.remove('spam')
>>> food
['eggs', 'spam', 'sausage', 'spam', 'bacon', 'spam']
>>> food.remove('spam')
>>> food
['eggs', 'sausage', 'spam', 'bacon', 'spam']
>>> food.remove('zzz')
ValueError: list.remove(x): x not in list
>>> ['eggs', 'sausage'] * 3
['eggs', 'sausage', 'eggs', 'sausage', 'eggs', 'sausage']

Списъци — обхождане

Списъци — обхождане


>>> numbers = [1, 2, 3, 5, 7, 11, 13]
>>> answer = 0
>>> 
>>> for n in numbers:
    answer += n
    print("Adding {0} to the answer".format(n))
>>> print(answer)
42

Имена и неща

В python оператора = дава ново име на съществуващ обект.

Последния не се копира.


>>> spam = ['Lancelot', 'Arthur']
>>> eggs = spam
>>> eggs[1] = 'Bedevere'
>>> spam
['Lancelot', 'Bedevere']

Нищо

В python нищото е None.


>>> print(None)
None
>>> 1 is None
False
>>> if not None:
    print('None is treated as "False"')
None is treated as "False"

n-торки (tuples)

n-торки (tuples) (2)

Аналогично на списъците поддържат:

n-торки (tuples) (3)

Сравняване на списъци/n-торки

Списъците/n-торките се сравняват лексигокрафски


>>> (1, 2) < (1, 3)
True
>>> (1, 2) < (1, 2)
False
>>> (1, 2) < (1, 2, 3)
True
>>> [1, 2] < [1, 3]
True
>>> (1, 2) < [1, 3] # tuple vs. list
TypeError: unorderable types: tuple() < list()

Множества (set)

Множества (set) - примери (1)

>>> numbers = {1, 2, 3, 8, 2}
>>> numbers
{8, 1, 2, 3}
>>> 2 in numbers
True
>>> 4 in numbers
False
>>> numbers.add(4)
>>> 4 in numbers
True
>>> numbers.remove(1)
>>> numbers
{8, 2, 3, 4}

Множества (set) - примери (2)

>>> {1, 2, 3} | {2, 3, 4}
{1, 2, 3, 4}
>>> {1, 2, 3} & {2, 3, 4}
{2, 3}
>>> {1, 2, 3} - {2, 3, 4}
{1}
>>> {1, 2, 3} ^ {2, 3, 4}
{1, 4}
>>> {1, 2, 3} < {2, 3, 4}
False
>>> {2, 3} < {2, 3, 4} # < - подмножество
True
>>> {2, 3} == {2.0, 3}
True
>>> {1, 2}.isdisjoint({3, 4})
True

Преобразуване м/у списък, n-торка и множество

>>> set([1, 2, 3, 8, 2])
{8, 1, 2, 3}
>>> list({1, 2, 3})
[1, 2, 3]
>>> tuple([1, 2, 3])
(1, 2, 3)
>>> list((1, 2, 3))
[1, 2, 3]

Още въпроси?